25.04.2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında
Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin 4’üncü maddesi, periyodik kontrolleri yapmaya
yetkili kişiyi; “Bu Yönetmelikte belirtilen iş ekipmanlarının teknik özelliklerinin
gerektirdiği ve EK-III’te yer alan istisnalar saklı kalmak kaydıyla ilgili branşlardan
mühendis, tekniker ve yüksek teknikerler” olarak tanımlamaktadır. Yönetmeliğin Ek-III’ünde
ise periyodik kontrollere tabi iş ekipmanlarının hangi branşlardaki mühendisler ve
teknikerler tarafından yapılacağı belirtilmektedir. Yönetmeliğin periyodik kontrolleri
yapmaya yetkili kişilerin bildirimi ile ilgili 13 üncü maddesi 25 Nisan 2014 tarihinden
itibaren yürürlüğe girecektir.

Kişisel Koruyucu Donanımların belgelendirilme prosedürü KKD’lerin kategorilerine göre
değişiklik göstermektedir. ? KATEGORİ I: BASİT YAPIDAKİ KKD’ LER Üretici; ürünün temel sağlık
ve güvenlik gereklerine uygunluğunu sağlamalı, teknik dosya hazırlamalı AT Uygunluk Beyanı
düzenleyerek CE işaretini iliştirmelidir. ? KATEGORİ II: KATEGORİ I VE II DIŞINDA KALAN KKD’
LER Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinde belirtildiği üzere CE İşareti
iliştirilebilmesi için AT Tip İncelemesi gerekir. Bu durumda; üretici teknik dosya hazırlar,
onaylanmış kuruluş AT tip inceleme belgesi düzenler ve üretici AT Uygunluk Beyanı
düzenleyerek ürüne CE işareti iliştirir ? KATEGORİ III: KARMAŞIK YAPIDAKİ KKD’ LER Üretici
teknik dosya hazırlar, Onaylanmış Kuruluş AT tip inceleme belgesi düzenler ve Onaylanmış
Kuruluş tarafından yılda bir yapılacak denetimlere ilişkin “Nihai Ürün için Avrupa Topluluğu
Kalite Kontrolü” veya “Üretimde Avrupa Topluluğu Kalite Kontrol Sistemi” prosedürlerinden
birini seçer. (89/686/EEC – 11A & 11B) Üretici AT Uygunluk Beyanı hazırlayarak ürüne CE
işareti iliştirir. İmalatçı homojen bir üretimin sağlanması için gerekli bütün önlemleri
alır.

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik 6331 sayılı İş
Kanunun 30 uncu maddesi ve 89/656/EEC sayılı Direktif esas alınarak hazırlanmış olup
sanayiden sayılan ve İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde uygulanmaktadır.

İşyerlerinde belirlenen risklerin alınan teknik önlemler, toplu koruma uygulamaları, iş
organizasyonu veya çalışma yöntemleri ile önlenememesi ya da azaltılamaması durumunda kişisel
koruyucu donanımlar kullanılacaktır. İşyerlerinde kullanılan kişisel koruyucu donanımların
KKD Yönetmeliğine uygun olarak
tasarlanmış ve üretilmiş olması gerekmektedir. ? İşveren işyerindeki muhtemel riskleri
değerlendirmeli, kişisel koruyucu donanımları kullanacak kişiye, söz konusu risklere ve
kullanılacağı koşullara göre seçmeli ve seçtiği KKD’nin güvenli ürün olmasına yani CE işareti
taşımasına, Türkçe kullanım kılavuzu bulunmasına dikkat etmeli ve kişisel koruyucu
donanımları ücretsiz olarak vermelidir. Kişisel koruyucu donanımları hangi risklere karşı
kullanacağı konusunda çalışanı bilgilendirmeli ve KKD’nin kullanımı konusunda uygulamalı
olarak eğitim verilmesini sağlamalıdır. ? Çalışanlar ise işveren tarafından verilen eğitim ve
talimatlar doğrultusunda kişisel koruyucu donanımları doğru kullanmak ve muhafaza etmekle
sorumludur.

2 Temmuz 2013 tarihli ve 28695 sayılı Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde
Kullanılması Hakkında Yönetmeliği Ek 3’ünde KKD’lerin kullanılması gerekli olabileceği işler
ve sektörler ve Ek 2De kullanılacak KKD’lerin listesi yer almaktadır. Aşağıda sektörlerde
kullanılan KKD türlerine göre örnekler verilmektedir. Baş koruyucuları: Plastik iç destekli
başlık, baret, yangın başlığı, bisikletçi kaskı, kepler, boneler, siperlikli veya siperliksiz
saç fileleri Kulak koruyucuları: Kulak içine ve dışına takılan tüm koruyucular, kulak
tıkaçları, manşonlu kulaklıklar, baretlerle birlikte takılan kulaklıklar ve benzeri cihazlar
Göz Koruyucular: Güneş gözlüğü, taşlama gözlüğü, kaynak gözlüğü, asit gözlüğü Yüzü kısmen
veya tamamen koruyucu donanımlar: Kaynakçı siperi, yüz siperleri Solunum sistemi
koruyucuları: Toz maskesi, gaz maskesi, hava beslemeli gaz maskeleri, gaz maskesi filtreleri
El ve kol koruyucuları: Eldivenler, parmaksız eldivenler, parmakları birleşik eldivenler,
sadece parmakları veya avuç içini koruyan giysiler dâhil eli veya elin bir kısmını koruyan
tüm koruyucular Ayak ve bacak koruyucuları: Çelik burunlu ve tabanlı ayakkabılar, dizlik,
tozluk, çizme Koruyucu giysiler: Reflektif yelek, biyolojik/kimyasal risklere karşı koruyucu
tulum, ısıya dayanıklı tulum, asit ve kimyasal önlüğü, dalgıç elbiseleri ve su kayağı için
koruyucu giysiler vb. spor aktiviteleri için kullanılan
koruyucu giysiler Yüksekten düşmeye karşı koruyucular: Emniyet kuşağı, emniyet kemerleri
bacak bantları, tam vücut emniyet kemerleri, bel tipi emniyet kemerleri, mesleki kullanım
için ucu kancalı halat (lanyard), seyyar düşme engelleyicileri, karabinalar, enerji
soğurucular, bağlayıcılar, bağlama noktaları vs. Boğulmayı önleyici donanımlar: Boğulmayı
önlemek üzere tasarlanıp üretilmiş can yelekleri, su üstünde tutmaya yardımcı donanımı içeren
yüzme giysileri, yüzme kollukları

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun
olduklarını belirten sağlık raporuna sahip olmalıdır.

İşveren, işyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin
veçalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden çalışanları korumak
zorundadır. Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla çalışma ortamındaki
kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere
yönelik ölçüm, test, analiz ve değerlendirmeleri,  yaptırmakla yükümlüdür.
İşveren, iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerini risk değerlendirmesine bağlı olarak
yaptırır. İşyeri ortamının veya işin gereği olarak kişisel maruziyetlerde farklılık
oluştuğunda, işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının gerekli görmesi halinde
iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri tekrarlanır.

Çalışma ortamında bulunan, çalışanların sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü
fiziksel (gürültü, titreşim, aydınlatma, iyonlaştırıcı olmayan radyasyon, vb.), kimyasal
(toz, gaz, buhar vb.) ve biyolojik, (virüs, bakteri, mantar, vb.) etkenlerin nicelik ve
nitelik tayininin yapılmasını ifade etmektedir.

Faaliyet gösterdiğiniz iş kolunun faaliyet kodunun (NACE) Ticaret Sicili Müdürlüğü’nce tescil
olunan iş konusuna uygun olması gereklidir. Uygun olmaması durumunda öncelikle iş konunuzdaki
değişikliğin ilgili müdürlükten tescilinin yaptırılması gereklidir. Sonrasında Bağlı olunan
vergi dairesinden, talep edilen faaliyet kodunun vergi levhasına işletilmesi gerekir.

Tavan Vinç Periyodik Kontrolü,
Kule Vinç Periyodik Kontrolü,
Mobil Vinç Periyodik Kontrolü,
Pergel Vinç Periyodik Kontrolü,
Gırgır Vinç Periyodik Kontrolü,
Araç Üstü Vinç Periyodik Kontrolü,
Caraskal Periyodik Kontrolü,
Yük Asansörü Periyodik Kontrolü,
Forklift Periyodik kontrolü,
Lift Periyodik Kontrolü,
Transpalet Periyodik kontrolü,
Halat & Sapan Kontrolleri,
Platform Periyodik Kontrolü,

İşyeri ortam ölçümleri, İSGÜM’den ön yeterlik veya yeterlik belgesine sahip
firmalar tarafından yapılabilir. Bu firmaların öncelikle Türk Akreditasyon Kurumu tarafından
onaylanmış ve akredite olmuş olmaları gereklidir.

İşveren 6331 sayılı kanun gereği çalışanların güvenliğin sağlamakla yükümlüdür. Kanun gereği
periyodik kontrolleri “İş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği”
esas alınarak yürütülür.

Periyodik kontrol yapılması gereken Cihaz ve Teçhizatlar aşağıda sıralanmıştır.

a.    Basınçlı Kapların Periyodik Kontrolleri
Kalorifer kazanı, Buhar kazanı, Kızgın su kazanı, Kızgın yağ kazanı, Hava tankı, Hidrofor,
Genleşme Tankı, Boyler, Otoklav, Basınçlı kaplar, Sanayi gazları depolama tankı, Kara
tankeri, Sıvılaştırılmış petrol gazları tank, Basınçlı Kap Emniyet cihazı

b.    Kaldırma ve İletme Makinalarının Periyodik Kontrolleri
Vinç, Caraskal, Asansör, Transpalet, Forklift, Platform, Mobil vinç, Kule vinç, Cephe
asansörü, Araç kaldırma lifti, Sapan

c.    İş Makinalarının Periyodik Kontrolleri
Çekici, Çekici Dozer, Skreyper, Greyder, Yükleyici, Kazıcı Yükleyici, Fore Kazık

Yönetmelikte, İşyerinde kullanılan iş ekipmanının kontrolü ile ilgili aşağıdaki hususlara
uyulur. a) İş ekipmanının güvenliğinin kurulma ve montaj şartlarına bağlı olduğu durumlarda,
ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde
ekipmanın, periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından kontrolü yapılır, doğru
kurulduğu ve güvenli şekilde çalıştığını gösteren belge düzenlenir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yayınladığı 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu’na dayanarak çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları
Yönetmeliği’ne göre, ilgili diğer yönetmeliklerde ve standartlarda aksi bir süre
belirtilmemiş ise, yılda en az 1 (bir) kez elektrik panolarının muayenesinin yaptırılması
gerekmektedir.

Yönetmelik çerçevesinde, teknik hizmetlerinin güvenirliliğini ve yeterliliğini onaylatmak
amacıyla, binalarınızda bulunan tüm hidrolik asansörlerin yıllık periyodik kontrollerini TS
EN ISO/IEC 17020 standardına uygun bir şekilde gerçekleştirmektedir.

Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü,
Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü,
Sıcak Su Kazanı Periyodik Kontrolü
Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrolü
Boyler Periyodik Kontrolü
Kompresör Periyodik Kontrolü
Hava Tankı Periyodik Kontrolü,
Genleşme Tankı Periyodik Kontrolü
Hidrofor Periyodik Kontrolü
Otoklav Periyodik Kontrolü,

Yönetmelik gereği Panoya, Paratonere, Topraklamaya, Katodik Korumaya, Makinaların Güvenlik,
Jeneratör, Yangın Tesisatı ve Hortumlara, Motopompların Muayenesi, Boru Tesisatlarına,
Havalandırma ve Klima Tesisatlara, Dişli Taşlamalarına, Dişli Açma Makinelerine, CNC İşleme
Tezgâhlara, Torna Tezgâhlara, Freze Tezgâhlara, Planya Tezgâhlara, Taşlama Tezgâhlara,
Bohrwerk Tezgâhlara periyodik kontrol yapılır.

Topraklama yöntemiyle muhtemel elektrik kaçaklarının insan sağlığına zarar vermesi
önlenebildiği gibi, cihazlarda meydana gelebilecek hasarların da önüne geçilmiş olunur. Rapor
ve ölçüm işlemleri esnasında yönetmeliklere uygun hareket edilmelidir. Yine yönetmeliklerde
yer aldığı üzere yapının çeşidine göre en az 1, en fazla 5 yıl olmak üzere düzenli
aralıklarla topraklama raporu tekrar hazırlanmalıdır.Topraklama raporu ise zorunlu olan bu
topraklama uygulamasının yetkili kişilerce kontrol edilip, işlemi yaptıran kuruma verdiği
rapordur.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Kaldırma makineleri
ve araçlarının test ve kontrolleri, her çalışmaya başlamadan önce operatörleri tarafından ve
çelik halatlar, zincirler, kancalar, sapanlar, kasnaklar, frenler ve otomatik
durdurucular, (Standartlarda süre belirtilmemişse) EN AZYILDA BİR yapılmalıdır denilmektedir.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Basınçlı Kapların
test ve kontrolleri; imalinin bitiminden sonra ve monte edilip kullanılmaya başlanmadan önce
veya yapılan değişiklik ve büyük onarımlardan sonra, en az üç ay kullanılmayıp yeniden
servise girmeleri halinde ise tekrar kullanmaya başlanmadan önce ve herhalde periyodik
olarak YILDA BİR yapılmalıdır denilmektedir.

Duyuru!

Vinç - Mobil Vinç, Platform, Caraskal, Forklif, Transpalet, Asansör, Kompresör, Kazan, Hidrofor vb. makine ve teçhizatların belirli periyotlarda muayene ve kontrollerinin yapılması gerekmektedir.

Teklif Al
Akre Group®

Sormak İstedikleriniz

Bildiğiniz üzere işyerlerinde bulunan iş ekipmanlarının ve işyeri ortamının periyodik olarak kontrol edilmesi ve raporlanması gerekmektedir. Periyodik Ölçümler, Periyodik Kontroller ve İş Yeri Ortam Ölçümleri konusunda hizmet almak istiyor iseniz; bizleri telefonla arayabilir veya sağ kısımdaki formu doldurarak ücretsiz tavsiye alabilirsiniz. Danışmanlarımız kısa bir süre içerisinde sizinle iletişime geçip sizler için en uygun çözümü sunmaya çalışacaklardır.

Hafta İçi, 8:00 - 18:00
Hafta Sonu, 9:00 - 16:00
Pazar ve Özel Günler, Kapalı